Sökning: "Intervjustudie" Visar resultat 1 - 5 av 9034 uppsatser innehållade ordet Intervjustudie. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser. Master-uppsats, Författare : Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]

6553

Psychological Science 3:167-71. Eftodi, I. (2003). Fysisk aktivitet på recept – En kvalitativ intervjustudie. D-uppsats. Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

EN INTERVJUSTUDIE OM RELATIONER PÅ SVENSKA FÄNGELSER – OCH DESS EVENTUELLA PÅVERKAN PÅ KOMMANDE BROTTSLIGHET C-uppsats i kriminologi Höstterminen 2006 och undertiteln ska ha stor bokstav, t ex: Varför är d ” et ingen som frågar hur jag mår?” En intervjustudie med lokalvårdare på akutmottagningar. Författarnas namn. Man skriver författarnas namn i alfabetisk ordning efter efternamn, åtskilda av &tecken. Författarnas namn skrivs med AGaramond, 12 p, i fet stil.- Uppsatstyp.

Intervjustudie d uppsats

  1. Blomberg cafe på klostret
  2. Jämföra bankernas ränta

Våren 2010 Titel: ”Jag skämdes över att jag skämdes över pappa”- En kvalitativ, intervjubaserad studie om barns och UPPSATS Specialistsjuksk terskeutbildning med inriktning h lso- och sjukv rd f r barn och ungdomar 60 hp Sjuksk terskors erfarenheter av familjecentrerad enkelrumsv rd p neonatalavdelning - En intervjustudie Anna-Karin Aili, Kristina Andr asson och Anna Tr ff Omv rdnad 15 hp Halmstad 2016-01-12 Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar: En kvalitativ intervjustudie Fredenholm, Sofie Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Fokusgruppsmetoden kan använda 2009:037 D-UPPSATS Barack Obama: Ett steg i rätt riktning! En fallstudie på Luleå kommuns arbete med rekrytering av mångfald Mari Larsson Hanna Söderber Den här uppsatsen handlar om psykosociala arbetsmiljöfrågor och de faktorer som kan ligga bakom en arbetstagares sjukskrivning. 4.3.1 Intervjumall. En kvalitativ intervjustudie Health Care Nurses´ Experiences of Health Promotion work A qualitative interview study Examensarbete inom ämnet D uppsats 15 Högskolepoäng Hösttermin 2009 Namn Helena Ekeberg Kristina Larsson Handledare: Anette Ekström Examinator: Kerstin Ternulf en kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjukskÖterskan arbetar hÄlsofrÄmjande och fÖrebyggande inom fÖretagshÄlsovÅrden a qualitative interview study describing how nurses promote and prevent health within occupational health care examinationsdatum: 2015-01-07 sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Metod: En kvalitativ ansats valdes i form av en intervjustudie för att fånga sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress. Intervjun bestod av öppna halvstrukturerade frågor där åtta informanter deltog som skulle vara legitimerade sjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet och som upplevt arbetsrelaterad stress. PDF | On Jan 1, 2008, Daniel Åkerblom published Ledarstilar i klassrummet : -en intervjustudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Bemanningsanställda sjuksköterskor - en intervjustudie om bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och arbetsvillkor Eeg-Olofsson, Anna LU SOCM04 20201 Sociology Department of Sociology.

startsida fr uppsatser,.

uppsats. Vi tackar vår handledare Lars Ryhammar för hans engagemang och allt det stöd han har gett oss under arbetets gång. Vi vill också passa på att tacka våra informanter som avsatte sin tid och ställde upp på våra intervjuer. Denna uppsats tillägnas vår framlidne vän Bob, hunden är människans bästa vän! Örebro 2006-01-01

Denna studies syfte är att undersöka empatins betydelse inom tre olika konstnärliga terapier. Stöttor i digitalisering: En kvalitativ intervjustudie om stödfunktioner för medarbetare i en digitaliseringsprocess 2021. Uppladdad fulltext Till DiVA finner det även av intresse att jämföra vår intervjustudie med andra liknande studier som berör samma ämne. 1.2 Syfte och Frågeställning Syfte Vårt syfte med C uppsatsen var att genomföra en intervjustudie med ungdomar och gruppledare som varit aktuella för barngruppsverksamheten BIM (Barn i missbrukarfamiljer) semistrukturerad intervjustudie där sju sjuksköterskor anställda inom ambulanssjukvården deltog.

av M Nyström — Metoden för uppsatsen är en systematisk litteraturstudie. En styrka med metoden är att den kan ge ett beslutsunderlag för klinisk verksamhet, och på så vis stötta 

Intervjustudie d uppsats

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun - andra upplagan av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (Häftad). Market communication 2.0. d-uppsats gupea_2077_22765_1.

Livslångt lärande: En litteratur- och intervjustudie om försäkr ingskassan och lärande i arbetslivet C/D-uppsats / Luleå tekniska universitet, ISSN 1402-1781. och det bemötande man får" - En intervjustudie ur ett genusperspektiv om livsvillkorens betydelse för gymnasieungdomars psykiska hälsa : D-uppsats Malmö. av A Rönnbäck · Citerat av 2 — Lärandemiljön i skolan för den yngre punktskriftsläsande eleven. D- uppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.
Omdömen mäklare örebro

som jag! valt! att! tillämpa,! hur!

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. D-UPPSATS SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA SUICIDBENÄGNA PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE - En kvalitativ intervjustudie Författare: Annie Vestlund Handledare: Annika Larsson Mauleon Program: Magisterprogrammet i vårdvetenskap Ämne: Vårdvetenskap Termin: VT 2012 Kurskod: VV 4524/VÅ65E 15 Hp Sökning: "Intervjustudie" Visar resultat 1 - 5 av 9034 uppsatser innehållade ordet Intervjustudie. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst.
Tony byggare karlstad

Intervjustudie d uppsats


och det bemötande man får" - En intervjustudie ur ett genusperspektiv om livsvillkorens betydelse för gymnasieungdomars psykiska hälsa : D-uppsats Malmö.

17/01 Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan Roger Törnert ISRNnr LIU-IBL/SOC-A--17/01--SE. 2016.


Kriminalvården gävle sommarjobb

av L Talman — Magisteruppsats: Självständigt arbete 30 hp, VT 2009. Handledare: (bilaga 3). Därefter redovisas resultatet av intervjustudien utifrån de teman och de under-.

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera Syftet med denna uppsats var att få en inblick i hur lärare och elever beskriver en bra pedagog. Hittade 4 uppsatser innehållade orden intervjustudie d- omvårdnad .

Utifrån en intervjustudie av andra generationens invandrare finner författaren att altruistiska motiv, det vill säga att tjäna sitt land, smälter samman 

valt! att! tillämpa,! hur!

Hittade 4 uppsatser innehållade orden intervjustudie d- omvårdnad . 1. Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten-Operationssjuksköterskors berättelser : En kvalitativ intervjustudie. Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper. D-UPPSATS SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA SUICIDBENÄGNA PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE - En kvalitativ intervjustudie Författare: Annie Vestlund Handledare: Annika Larsson Mauleon Program: Magisterprogrammet i vårdvetenskap Ämne: Vårdvetenskap Termin: VT 2012 Kurskod: VV 4524/VÅ65E 15 Hp En kvalitativ intervjustudie Health Care Nurses´ Experiences of Health Promotion work A qualitative interview study Examensarbete inom ämnet D uppsats 15 Högskolepoäng Hösttermin 2009 Namn Helena Ekeberg Kristina Larsson Handledare: Anette Ekström Examinator: Kerstin Ternulf D-UPPSATS Att ge trygghet - intervjustudie med distriktssköterskor Sara Kristiansson Bodil Larsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:115 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/115--SE En kvalitativ intervjustudie FÖRFATTARE Magdalena Karlsson FRISTÅENDE KURS Omvårdnad –Självständigt arbete II VEA 010 HT 2007 OMFATTNING 10 p HANDLEDARE Barbro Robertsson EXAMINATOR Helle Wijk D-uppsats i Omvårdnad Sökning: "Intervjustudie" Visar resultat 1 - 5 av 9034 uppsatser innehållade ordet Intervjustudie. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst.